Handelsnaam

LoginSecure maakt onderdeel uit van de Qubli Group of Companies. €asy€arn, LS4U.nl en LoginSecure zijn handelsnamen van LoginSecure.

 

Social Media

LoginSecure is niet verantwoordelijk voor wat er vermeld wordt door medewerkers, klanten en derden op hun persoonlijke Social media pagina’s.

 

Links met andere websites /informatie van derden

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. LoginSecure is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy bepalingen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van LoginSecure. De webpagina waarop de hyperlink staat moet volledig verdwijnen of de webpagina van LoginSecure moet in een nieuw venster openen. het URL-adres van LoginSecure moet duidelijk zichtbaar zijn.

LoginSecure is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt geplaatst.
Als iemand een actie aanmaakt op het actieplatform van LoginSecure of een reactie plaatst bij een van de acties, behoudt LoginSecure zich het recht voor om die bijdrage van de site te verwijderen.

 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij LoginSecure.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van LoginSecure in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LoginSecure.

 

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan LoginSecure via e-mail of anderszins, zal LoginSecure gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en LoginSecure zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart LoginSecure hierbij ter zake van alle schade die LoginSecure lijdt en alle kosten die LoginSecure maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.