Algemene Voorwaarden

© LOGINSECURE 2024

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Aanbiedingen overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

 1. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de cliënt, behoudt de leverancier zich het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen als gevolg van inflatie. De leverancier dient de cliënt schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke aanpassingen met een termijn van ten minste drie maanden voordat de aanpassing van kracht wordt. De cliënt stemt ermee in dat dergelijke prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden zonder dat hij het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen als reactie op deze aanpassingen.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, zal het volgende proces worden gevolgd:

 • Na een vertraging van 7 dagen ontvangt de cliënt een herinnering en wordt verzocht om binnen 3 dagen te betalen.
 • Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, volgt de eerste aanmaning waarin opnieuw een termijn van 3 dagen wordt gegeven om aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • Bij het uitblijven van betaling na de eerste aanmaning ontvangt de cliënt een tweede en laatste aanmaning met het verzoek om binnen 3 dagen te betalen.
 • Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze aanmaningen, wordt de dienstverlening opgeschort.
 • De dienstverlening wordt hervat nadat alle openstaande posten zijn voldaan, inclusief heractiveringskosten van € 50,00 (excl. B.T.W.).

 

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd, indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag,

 

2.4.1 Indien de cliënt tweemaal zijn betalingsverplichting zoals beschreven in 2.4 niet is nagekomen, behoudt de leverancier zich het recht voor om over te gaan tot kwartaal- of jaarfacturering. 

Indien de leverancier besluit tot kwartaal- of jaarfacturering over te gaan, heeft de cliënt het  recht om terug te keren naar maandelijkse betalingen, mits de cliënt heeft aangetoond dat hij of zij gedurende vier (bij kwartaal facturering) en 2 (bij jaar facturering) opeenvolgende betalingen tijdig heeft voldaan.

2.5 Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS (NL) consumentenprijs index

 1. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

3.1 Elk van de partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

 3.2 Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden, indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

3.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en retentie

4.1 Alle geleverde zaken aan de cliënt, met name op maat gemaakte items, blijven eigendom van de leverancier totdat alle verschuldigde bedragen van de cliënt met betrekking tot de geleverde of nog te leveren items, of uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden, evenals alle andere bedragen die de cliënt verschuldigd is vanwege het niet nakomen van de betalingsverplichting, volledig zijn voldaan aan de leverancier. In het geval dat de cliënt optreedt als wederverkoper, heeft hij het recht om alle items die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van de leverancier te verkopen en door te verkopen, voor zover dit gebruikelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering. Indien de cliënt (mede) nieuwe items vormt uit de door de leverancier geleverde items, blijft de cliënt slechts houder van die items namens de leverancier, en houdt de cliënt de nieuw gevormde items voor de leverancier totdat alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst volledig zijn voldaan; in dat geval behoudt de leverancier tot aan het moment van volledige betaling alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde items.

4.1.1 Bij verhuur en/of lease is de leverancier eigenaar van de ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz. en geeft het gebruiksrecht aan client.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 

 1. Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. 

 1. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, in geval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake, indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

6.7 De leverancier zal de cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering van een derde die voortvloeit uit de bewering dat door de leverancier ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de cliënt de leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, en de afhandeling van de zaak, inclusief eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de leverancier. De cliënt zal hiertoe de noodzakelijke volmachten, informatie en medewerking aan de leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van de cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze vrijwaringsverplichting vervalt indien de beweerde inbreuk verband houdt met (i) materialen die door de cliënt aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld voor gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie, of (ii) wijzigingen die door de cliënt zijn aangebracht in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen, of door derden zijn aangebracht. 

Indien in rechte onherroepelijk wordt vastgesteld dat de door de leverancier ontwikkelde  programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, of indien naar het oordeel van de leverancier een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal de leverancier zo mogelijk maatregelen treffen om te zorgen dat de cliënt de geleverde items ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de cliënt. Als de leverancier naar eigen oordeel niet of niet anders dan op financieel onredelijk bezwarende wijze kan zorgen dat de cliënt de geleverde items ongestoord kan blijven gebruiken, zal de leverancier de geleverde items tegen creditering van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, terugnemen. De leverancier zal zijn keuze in dit verband niet maken zonder overleg met de cliënt. 

Elke verdere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de leverancier wegens  schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is volledig uitgesloten, met inbegrip van aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van de leverancier voor inbreuken die worden veroorzaakt door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door de leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in combinatie met niet door de leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of (iii) op een andere manier dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

De cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling aan de leverancier van apparatuur, programmatuur, materiaal bestemd voor websites (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De cliënt zal de leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat dergelijke terbeschikkingstelling, gebruik, bewerking, installatie of incorporatie inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. Medewerking door cliënt; telecommunicatie

7.1 Cliënt zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van leverancier kenbaar maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan toegewezen toegang of identificatie codes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegang of identificatie codes wordt gemaakt. 

 1. Leveringstermijnen

8.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

 1. Beëindiging overeenkomst

9.1 Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk van de partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. De opzeg termijn bedraagt 3 maanden voor beide partijen gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswegen.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Indien Leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

10.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover  de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.8 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

 1. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

 1. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) in Berlijn, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van de partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

12.3 Ten einde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

 

COMPUTERSERVICE

 

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van computerservice verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur. 

 1. Duur

13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de overeengekomen duur tussen de partijen. Bij gebrek aan een specifieke duur wordt automatisch een duur van één jaar toegepast. De duur van de overeenkomst wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de oorspronkelijke, tenzij de cliënt of de leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 1. Uitvoering van de werkzaamheden

14.1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

14.2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd.

14.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

14.4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van leverancier, ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door leverancier. Leverancier kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

14.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

14.6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal leverancier tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.

 1. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

15.1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Leverancier zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal leverancier alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

15.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

15.4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen. 

Garantie

16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier de voor de betreffende computerservice door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

 

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

      17 Uitvoering

17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen, totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

17.5 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eens per kalendermaand vooraf verschuldigd. 

Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake, indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

18.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.  

Opleidingen, cursussen en trainingen

19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

Detachering

20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als leverancier een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

20.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.

20.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) in geval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt.

20.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn gekomen. 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

Ontwikkeling van programmatuur

21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

21.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen. 

Aflevering, installatie en acceptatie

22.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij ontbreken van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is de cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd.

22.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel 

indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 22.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt, totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet

22.8 Acceptatie van de programmatuur op een van de wijzen als bedoeld in artikel 22.3 heeft tot gevolg dat leverancier volledig gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 22.6 betreffende kleine gebreken en artikel 25 betreffende garantie.

22.9 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.  

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

Gebruiksrecht

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.

23.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. 

Aflevering, installatie en acceptatie

24.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

24.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 22.2 tot en met 22.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 25. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 22.8 onverminderd.

24.3 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. 

Garantie

25.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen, indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt, van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt, indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

Onderhoud

26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij ontbreken van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan leverancier van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

26.6 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd. 

Programmatuur van toeleverancier

27.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is medegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze voorwaarden aan cliënt op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

WEBDESIGN / WEBDEVELOPMENT

De in dit hoofdstuk “Webdesign / Webdevelopment” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van webdesign / webdevelopment verleent, waaronder wordt verstaan het creëren, herscheppen, ontwikkelen en herontwikkelen van websites en webapplicaties. 

Financieel

28.1 Leveranciers webdesign pakketten zijn inclusief ontwerp en ontwikkeling(zie pakket variaties). Indien van toepassing, gratis website hosting en ondersteuning voor de eerste 12 maanden(alleen voor Custom Made websites) (conform artikel 33.15) begint wanneer de website van cliënt “live” is. Een domeinnaam kan door leverancier geregistreerd worden of door de cliënt worden aangeleverd. Wanneer de cliënt al een domeinnaam bezit, kan de leverancier een gratis DNS-overdracht regelen. Leverancier zal ook email accounts opzetten voor de cliënt, indien nodig(zie pakket variaties).

28.2 Website Lease pakketten dienen de eerste 3 maanden betalingen voldaan te zijn door de cliënt voor aanvang. Vervolg betalingen dienen steeds voor de laatste dag van de betalingstermijn op de rekening van leverancier zijn bijgeschreven(zie 2). Eenmalige kosten (indien van toepassing) dienen 75% direct te worden voldaan resterende 25% voor de gemaakte website online wordt gezet.

28.3 Custom Made en overige webdesign pakketten dienen 50% vooruit betaald te worden door de cliënt voor aanvang. Bij goedkeuring webdesign moet 40% betaald worden en bij website gereed moeten alle resterende openstaande bedragen voldaan worden. Alle openstaande posten dienen voldaan te worden voordat de website “live” komt.

28.4 Alle openstaande posten van cliënt bij leverancier dienen te worden voldaan alvorens de leverancier login gegevens verstrekt aan de cliënt.

28.5 Leverancier behoudt het recht om de prijzen van de rekeningen of diensten op elk moment te wijzigen. Alle prijzen voor de periode van vooruitbetaling zijn gegarandeerd.

28.6 Wanneer cliënt in gebreke is qua betalingen dan kan dit resulteren in het opschorten van uw website en e-mail diensten.(zie 2)

28.7 U wordt automatisch weer aangesloten binnen 48 uur als u de openstaande facturen betaalt inclusief reactiveringskosten. LoginSecure brengt dan wel reactiveringskosten van € 50,- in rekening.

28.8 Bijkomende extra's zoals grafisch ontwerp, wijzigingen in de layout, extra Joomla plug-ins, extra functionaliteit, artikelen e.d. moeten volledig worden betaald door cliënt voor aanvang van de werkzaamheden.

Annulering & Restituties

29.1 Alle deposito's ontvangen worden niet terugbetaald.

29.2 De annulering door de cliënt van enige dienst van de leverancier, ongeacht het stadium van ontwerp of productie van het project, dient schriftelijk te geschieden via e-mail. Eventuele resterende bedragen blijven verschuldigd, ongeacht de fase van ontwerp of productie van het project.

29.3 Niet voldoening van alle openstaande bedragen zal resulteren in de overdracht van de zaak aan een incassobureau met het oog op de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, inclusief bijkomende kosten.

29.4 Betalingen voor hosting- en ondersteuningspakketten voor de daaropvolgende 12 maanden zijn niet restitueerbaar.

29.5 De leverancier staat geen terugbetalingen toe voor onderbrekingen van servers, diensten of software.

 Algemeen

30.1 Ondanks de inspanningen van de leverancier om elk project tijdig of voorafgaand aan de gestelde termijn af te ronden, kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in het ontwerp of de ontwikkeling van een website ontwerppakket.

30.2 Leverancier behoudt zich het recht om toegang van de cliënt op te schorten of te annuleren voor alle diensten geleverd door leverancier aan cliënt.

30.3 Individuele rekeningen zijn voor het bedoelde gebruik van alleen de rekeninghouder.

30.4 Leverancier staat niet toe dat een van de volgende inhoud worden opgeslagen op de servers van leverancier: (a) Illegaal materiaal, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermde werken, commerciële audio, video, of muziek bestanden, of enig materiaal van elk type in strijd met federale, staats- of lokale wet- of regelgeving overal in de wereld. (b) erotisch materiaal, met inbegrip van pornografie, erotische foto's, of op andere wijze onzedelijk of obscene inhoud van elk type. Wat "adult materiaal" is geheel ter beoordeling van leverancier, met inbegrip van illegale software, ROMS, emulatoren, freaking, hacking, het kraken van wachtwoorden, IP-spoofing, etc. materiaal of versleutelen van een van de bovenstaande. Dit geldt ook voor sites met links naar "how to" informatie over dergelijk materiaal.

30.5 Tenzij anders overeengekomen, zullen alle websites voorzien zijn van een discreet geplaatste "Powered by LoginSecure" of een vergelijkbare hyperlink naar de website van de leverancier.

30.6 Leverancier beheert niet de interactie tussen uw website en haar bezoekers.

30.7 Om veiligheidsredenen kan er geen DirectAdmin, Cpanel, PLESK en FTP toegang worden gegeven aan elke cliënt van leverancier.

30.8 Leverancier ontwikkelt alle websites op de laatste stabiele Joomla versie. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de installatie van toekomstige versies van Joomla. Alle verzoeken voor het installeren en updaten van Joomla versies worden in rekening gebracht met ons normale uurtarief.

30.9 Leverancier voorziet niet in “Top Level” beter bekend als “Super Users” administrator toegang tot enige Joomla website project.

Website Design

31.1 Alle variaties in webdesign pakketten zijn te vinden op www.loginsecure.eu.

31.2 Websites geleverd door leverancier worden beheerd door de cliënt zelf en leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele kopieën, bewerken of bijwerken van inhoud van de cliënt zijn/haar website.

31.3 Na “goedkeuring” van een website design concept zullen alle extra wijzigingen na dat punt worden onderworpen aan extra ontwerp vergoedingen.

31.4 Met uitzondering van het Custom Made pakket zullen websites worden geleverd met de specificaties op www.loginsecure,eu weergegeven in het pakket prijs. Mits het wordt geleverd binnen 4 weken na bestelling van de cliënt of als de website klaar is (afhankelijk van welke eerder is).

31.5 Website afbeeldingen moeten worden verstrekt door de cliënt. Voor een kleine vergoeding, kunnen de beelden worden gekocht bij de beeld bibliotheek van leverancier. Als alternatief kunnen de beelden worden verkregen bij externe beeld bibliotheek websites of kunnen beelden namens de cliënt worden gezocht. Hiervoor wordt ons normale uurtarief in rekening gebracht en de kosten voor de afbeeldingen.

31.6 Een website zal alleen “live” gaan na volledige betaling is ontvangen c.q. het overeengekomen leasetarief vooruit is voldaan.

31.7 Wanneer de cliënt de diensten “logo design” en een van de website pakketten tegelijkertijd afneemt, dan zal leverancier eerst het logo-ontwerpen/ontwikkelen alvorens te starten met het ontwerpen/ontwikkelen van de website.

31.8 E-commerce websites zijn ontwikkeld en overhandigd met een standaard e-commerce configuratie en lay-out. Dit omvat product pagina, check-out pagina en basis verzend configuratie. Eventuele variaties of aanpassingen aan deze lay-outs zullen worden doorberekend aan de cliënt.

Modulaire Structuur

32.1 Website modules vooraf of achteraf gekocht zullen worden geïnstalleerd op de cliënt zijn/haar website op een basisniveau. Leverancier zorgt ervoor dat de module functioneel is. Met uitzondering van modules waarbij het essentieel is dat de cliënt bepaalde gegevens invult waartoe de leverancier geen rechten heeft.

32.2 Verdere configuratie van modules naast het instellen van het basisniveau zullen worden doorberekend aan de cliënt.

32.3 Na de basisinstallatie en eventuele aanpassing van een module, zal een optionele maandelijkse ondersteuning vergoeding van toepassing zijn op het afgesproken tarief van leverancier, betaalbaar vanaf de dag toegang is geleverd door leverancier.

32.4 Als een cliënt ervoor kiest niet te betalen voor ondersteuning van een module dan zullen alle vragen, wijzigingen, updates, wijzigingen of vergelijkbaar, worden gezien als een betaalde dienst van leverancier en worden berekend in blokken van minimaal 30 minuten.

32.5 Het installeren van bijgewerkte versies van elke module is onderworpen aan een minimum van het normale uurtarief van leverancier plus eventuele extra tijd/kosten besteed aan her configuratie, maatwerk en testen.

Hosting en ondersteuning.

33.1 Tenzij anders is overeengekomen, zullen websites worden gehost door leverancier.

33.2 Cliënten die alternatieve hosting willen gebruiken moeten bevestigen dat dergelijke hosting geschikt is voor de website gebouwd door leverancier. Leverancier is niet verantwoordelijk voor problemen, schade, gevolgschade, claims van derden, die hieruit voort kunnen vloeien.

33.3 Leverancier kan geen 100% garantie afgeven dat er geen hosting onderbrekingen of downtime zal zijn van de hosting provider. Leverancier zal trachten de cliënt op de hoogte te houden van alle geplande updates en onderhoud.

33.4 Wanneer leverancier niet de website host voor de cliënt dan zal de leverancier een pakket creëren (nadat alle vorderingen voldaan zijn) met alle bestanden noodzakelijk voor een upload op de alternatieve host. De installatie zal dan worden gedaan door de cliënt zelf of door de alternatieve hosting provider.

33.5 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de installatie van een website bij een alternatieve hosting provider.

33.6 Leverancier kan geen ondersteuning bieden voor een website die niet wordt gehost door de leverancier zelf.

33.7 Leverancier biedt 12 maanden gratis hosting en ondersteuning (conform artikel 33.15) aan bij aanschaffing van een website pakket(exclusief ondersteuning voor website modules).

33.8 Zie: “Modulaire Structuur” voor de algemene bepalingen met betrekking tot ondersteuning van website modules.

33.9 Hosting en ondersteuning begint op de dag dat de leverancier begint met de ontwikkeling van de website van de cliënt.

33.10 Alle betalingen voor hosting en ondersteuning zijn niet terug te vorderen.

33.11 Leverancier biedt ondersteuning tijdens kantooruren aan alle cliënten via www.loginsecure.eu. Alle vragen of opmerkingen moeten worden gedaan via het ticket systeem. De helpdesk biedt een uitgebreid scala aan handleidingen, video’s, tutorials en veelgestelde vragen om de cliënt te helpen met zijn/haar website. In de meeste gevallen kan het antwoord worden gevonden binnen de informatie van de helpdesk. De leverancier adviseert alle cliënten voorafgaand het indienen van een ticket deze informatie door te nemen. Tickets worden beantwoord tijdens normale kantooruren CET.

33.12 Betaling voor alle volgende 12 maanden hosting en support periodes zullen in de laatste maand van de voorgaande periode worden betaald aan leverancier. Leverancier zal vroegtijdig hiervoor de factuur afleveren bij de cliënt. Bij niet tijdige betaling geldt artikel 28.6.

33.13 De cliënt gaat ermee akkoord dat het niet de verantwoordelijk van de leverancier is om kennis of ondersteuning te bieden buiten de gedefinieerde dienst van de leveranciers zijn/haar website pakketten.

33.14 Telefonisch en e-mail ondersteuning wordt niet door de leverancier ondersteunt. Leverancier behoudt het recht hierop uitzonderingen te maken.

33.15 Alle vormen van ondersteuning zijn onderworpen aan ‘fair use’ tijd beperkingen van 1 uur per maand. Ondersteuning tijd omvat elke vorm van communicatie en ook tijd besteed aan onderzoek, ontwikkeling, installatie, maatwerk, testen en design. Extra ondersteuning tijd wordt bijgehouden en in rekening gebracht met ons huidige uurtarief.

33.16 Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden, ‘DirectAdmin’ of ‘CPanel’ of ‘PLESK’ of ‘FTP’ toegang wordt gegeven aan een cliënt dan kan leverancier alleen ‘basis’ (niet-technische) CMS ondersteuning bieden voor die website. Leverancier kan voor geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten, verlies of vernietiging van gegevens of vergelijkbaar als gevolg van ‘DirectAdmin’, ‘CPanel’, ‘PLESK’ of ‘FTP’ toegang. Een verzoek van de cliënt tot herstel van een website(indien mogelijk) door leverancier zal worden onderworpen aan een formele offerte.

33.a Hosting van een website ontwikkeld door derden

33.a1 LoginSecure zal de hostingdiensten verzorgen op een aparte Virtual Private Server (VPS) die exclusief toegankelijk is voor de opdrachtgever.

33.a2 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle extra werkzaamheden die nodig zijn aan de VPS. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot configuratiewijzigingen, software-updates en beveiligingsmaatregelen.

33.a3 Helpdeskverzoeken: Alle verzoeken van de opdrachtgever aan de helpdesk van LoginSecure zullen in rekening worden gebracht. De bestede tijd aan het afhandelen van deze verzoeken zal worden doorbelast tegen het op dat moment geldende uurloon aan de opdrachtgever.

33.a4 Facturering: De kosten voor extra werkzaamheden aan de VPS en de helpdeskverzoeken zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever volgens de op dat moment geldende tarieven.

Domein Registratie

34.1 Leverancier kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam beschikbaar is.

34.2 Wanneer een webdesign pakket een gratis domeinnaam aanbiedt dan geldt dit alleen voor een domeinnaam die direct beschikbaar(vrij beschikbaar) is. Wanneer de domeinnaam bezet is kan de leverancier onderhandelingen starten met de huidige eigenaar van de domeinnaam na confirmatie van de cliënt. Kosten die hieruit voortkomen zijn te voldoen door de cliënt.

34.3 Domeinnamen zullen te allen tijde het eigendom zijn van de cliënt. Met uitzonderingen van specifieke acties. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt bij voorgenoemde acties. 

Overdracht

35.1 Websites gemaakt door leverancier kunnen niet worden verhuisd naar servers van derde met uitzondering wanneer dit is overeengekomen. Een verhuizing wordt dan pas in gang gezet na betaling van alle uitstaande posten van de cliënt aan de leverancier. Zie punt 33.4. Wanneer u de installatie op een server van een derde partij wil laten uitvoeren door leverancier dan wordt hiervoor € 450,- in rekening gebracht.

35.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor storingen in de website of e-mail verkeer van de cliënt gedurende het overdrachtsproces.

35.3 Leverancier biedt geen ondersteuning voor websites die niet worden gehost door de leverancier zelf.

35.4 Leverancier kan niet uw huidige e-mail data verhuizen. De cliënt dient hiervoor zelf zorg te dragen. 

EXTENSIES

Aanschaffen van Extensie(s)

36.1 Als u een extensie aanschaft, krijgt u gedurende één jaar volledige toegang tot de nieuwste versie van de extensie en updates en premium ondersteuning. Door een extensie te kopen, gaat u ermee akkoord dat:

Alle GPL-extensies van LoginSecure worden vrijgegeven als Open Source GNU GPL v2.0-licentieversies en als zodanig zijn er geen andere beperkingen of andere voorwaarden dan die vermeld in de GNU GPL v2.0-licentie.

Er is geen garantie of enige vorm van aansprakelijkheid aan de kant van LoginSecure.

LoginSecure behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kortingen of permanente prijswijzigingen aan te bieden.

36.2 Een jaar na de aankoop van een extensie kunt u de extensie nog altijd onbeperkt gebruiken. U kunt de nieuwste versie die u van onze website hebt gedownload, op elke website blijven installeren. Maar u kunt geen extensie-updates of premium ondersteuning meer krijgen, tenzij u uw abonnement verlengt.

36.3 Hoewel het aantal downloads niet beperkt is, kan een extensie aankoop bijv. het account dat de extensie heeft gekocht, niet worden gedeeld. Delen of andere methoden die meerdere, gelijktijdige downloads mogelijk maken (en daardoor de prestaties van deze website beïnvloeden) zijn ten strengste verboden en kunnen leiden tot beëindiging van de ondersteuning en updates die bij uw aankoop zijn geleverd.

Verlengingsgarantie

37.1 LoginSecure producten worden geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval is de rechtspersoon van LoginSecure aansprakelijk voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van LoginSecure producten.

37.2 We kunnen niet garanderen dat onze producten of diensten zullen werken met alle externe Joomla! Extensies omdat er momenteel geen certificeringsproces is voor dergelijke extensies. Alle producten zijn ontworpen voor de nieuwste versie van Joomla! 3, 4, 5 (tenzij anders vermeld), maar we kunnen geen garantie geven dat de producten zullen werken met toekomstige versies van Joomla !.

37.3 Hoewel we geen controle hebben over alle sites of klanten die een extensie kopen, ondersteunen of staan we het gebruik van onze producten of services op sites voor volwassenen of gokken of sites met illegale inhoud niet toe.

     38 Extensie ondersteuning

38.1 Klanten die een extensie hebben gekocht, kunnen gedurende een jaar na de aankoop toegang krijgen tot en ondersteuning aanvragen op het LoginSecure ondersteuningsforum voor de gekochte extensie (s). Een jaar na de aankoop van de extensie vervalt het recht om ondersteuning op het forum te vragen. Gebruikers die onze gratis extensies of gratis versies van onze extensies downloaden en gebruiken, hebben geen recht op ondersteuning door LoginSecure. Toegang tot het forum kan worden gekocht door hun huidige abonnement te verlengen. Verdere ondersteuning aan gebruikers van de gratis versies wordt op vrijwillige basis gegeven.

38.2 LoginSecure behoudt zich het recht voor om ondersteuning te beperken of te annuleren in de volgende situaties:

onredelijk gedrag van de klant; zoals grof taalgebruik, racisme enz

aanhoudende / herhalende (server) problemen die niet (of niet zouden kunnen) worden opgelost door LoginSecure

de klant is niet behulpzaam bij het verstrekken van aanvullende details over de aan de orde gestelde kwestiesBeëindiging

39.1 We hebben het recht om uw toegang tot een of al onze producten en diensten op elk moment te beëindigen, zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, schending van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen ook op elk moment, naar eigen goeddunken, de producten, website of diensten of een deel daarvan stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot de producten, website of diensten.

Copyright en eigendom

40.1 De klant mag geen intellectueel of exclusief eigendom claimen van enige LoginSecure producten, gewijzigd of ongewijzigd. Alle producten zijn en blijven eigendom van LoginSecure, behalve waar het eigendom duidelijk bij andere partijen ligt (zoals voor bibliotheken van derden). LoginSecure respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan hierover contact met ons op.

Softwarelicentie: GNU / GPL V2

41.1 LoginSecure extensies zijn gelicentieerd onder de voorwaarden van de GNU General Public License v2.0 (lees de volledige details hier http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html). U bent geautoriseerd om alle noodzakelijke wijzigingen aan de producten aan te brengen om aan uw doeleinden te voldoen. Herdistributie van de originele of een gewijzigde versie moet altijd gebeuren in overeenstemming met de GNU GPL-licentie. In dit geval mag u ook de copyrightinformatie in de koptekst van het XML-descriptorbestand of het PHP-bestand niet wijzigen of verwijderen. Neem contact met ons op als u vereisten heeft die niet onder deze voorwaarden vallen.

Aanvullende voorwaarden volgens sectie 2 van GNU / GPL V2

42.1 Deze aanvullende voorwaarden verwijzen naar LoginSecure en zijn software / applicaties / Programma's / Extensies (hierna Extensies genoemd) en eventuele updates van Extensies.

42.2 "LoginSecure" en alle extensie namen (niet generiek) zijn handelsmerken van LoginSecure. Het in licentie geven van de extensies onder de GPL houdt geen handelsmerk licentie in. Daarom blijven alle rechten, titels en belangen in onze handelsmerken volledig bij LoginSecure.

42.3 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, worden er geen handelsmerk rechten verleend aan handelsmerken van LoginSecure. Licentienemers krijgen een beperkt, niet-exclusief recht om het LoginSecure-logo te gebruiken in verband met ongewijzigde kopieën van de extensies.

42.4 Als de licentiehouder gewijzigde exemplaren van de extensies distribueert, moet hij:

Vervang / verwijder alle termen, afbeeldingen en bestanden die de term "LoginSecure", een van de extensie namen en LoginSecure-logo's bevatten.

Verwijder elke code die een verbinding veroorzaakt met of een belasting van servers die worden beheerd door LoginSecure

De term "LoginSecure" en alle extensie namen moeten worden verwijderd uit alle visuele uitgangen (front-end en back-end).

De copyrightvermeldingen in de broncodebestanden mogen niet worden verwijderd en moeten volledig intact worden gelaten.

42.5 Daarnaast moeten licentienemers die de extensies wijzigen, de gewijzigde extensies een nieuwe naam geven die niet verwarrend veel lijkt op de oorspronkelijke naam en deze niet mogen verspreiden onder de naam "LoginSecure".

De naam "LoginSecure" of een van de extensie namen mag niet worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de oorspronkelijke naam te onderschrijven of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LoginSecure.

42.6 Als een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar wordt geacht, ontslaat u dit niet van de voorwaarden van deze licentie. Als de licentienemer niet kan distribueren om tegelijkertijd te voldoen aan zijn verplichtingen onder deze licentie en andere relevante verplichtingen, mag hij de extensies bijgevolg helemaal niet distribueren. 

Handelsmerken en Auteursrechten

43.1 Het ontwerp van uw website valt onder het auteursrecht en is door leverancier beschikbaar gesteld voor gebruik door de cliënt. De cliënt heeft geen recht om het design van deze website te verkopen, te reproduceren en te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

43.2 De klant garandeert dat hij het recht heeft om eventueel van toepassing zijnde handelsmerken te gebruiken op hun website.

 

Voor meer informatie:

LOGINSECURE

WWW.LOGINSECURE.EU 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

 1. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de cliënt, behoudt de leverancier zich het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen als gevolg van inflatie. De leverancier dient de cliënt schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke aanpassingen met een termijn van ten minste drie maanden voordat de aanpassing van kracht wordt. De cliënt stemt ermee in dat dergelijke prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden zonder dat hij het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen als reactie op deze aanpassingen.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, zal het volgende proces worden gevolgd:

 • Na een vertraging van 7 dagen ontvangt de cliënt een herinnering en wordt verzocht om binnen 3 dagen te betalen.
 • Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, volgt de eerste aanmaning waarin opnieuw een termijn van 3 dagen wordt gegeven om aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • Bij het uitblijven van betaling na de eerste aanmaning ontvangt de cliënt een tweede en laatste aanmaning met het verzoek om binnen 3 dagen te betalen.
 • Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze aanmaningen, wordt de dienstverlening opgeschort.
 • De dienstverlening wordt hervat nadat alle openstaande posten zijn voldaan, inclusief heractiveringskosten van € 50,00 (excl. B.T.W.).
 • Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd, indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag,

 

2.4.1 Indien de cliënt tweemaal zijn betalingsverplichting zoals beschreven in 2.4 niet is nagekomen, behoudt de leverancier zich het recht voor om over te gaan tot kwartaal- of jaarfacturering. 

Indien de leverancier besluit tot kwartaal- of jaarfacturering over te gaan, heeft de cliënt het recht om terug te keren naar maandelijkse betalingen, mits de cliënt heeft aangetoond dat hij of zij gedurende vier (bij kwartaal facturering) en 2 (bij jaar facturering) opeenvolgende betalingen tijdig heeft voldaan.

 

2.5 Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met de CBS (NL) consumentenprijs index

 1. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

3.1 Elk van de partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

3.2 Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden, indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

3.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en retentie

4.1 Alle geleverde zaken aan de cliënt, met name op maat gemaakte items, blijven eigendom van de leverancier totdat alle verschuldigde bedragen van de cliënt met betrekking tot de geleverde of nog te leveren items, of uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden, evenals alle andere bedragen die de cliënt verschuldigd is vanwege het niet nakomen van de betalingsverplichting, volledig zijn voldaan aan de leverancier. In het geval dat de cliënt optreedt als wederverkoper, heeft hij het recht om alle items die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van de leverancier te verkopen en door te verkopen, voor zover dit gebruikelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering. Indien de cliënt (mede) nieuwe items vormt uit de door de leverancier geleverde items, blijft de cliënt slechts houder van die items namens de leverancier, en houdt de cliënt de nieuw gevormde items voor de leverancier totdat alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst volledig zijn voldaan; in dat geval behoudt de leverancier tot aan het moment van volledige betaling alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde items.

4.1.1 Bij verhuur en/of lease is de leverancier eigenaar van de ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz. en geeft het gebruiksrecht aan client.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 

 1. Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. 

 1. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, in geval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake, indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

6.7 De leverancier zal de cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering van een derde die voortvloeit uit de bewering dat door de leverancier ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de cliënt de leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, en de afhandeling van de zaak, inclusief eventuele schikkingen, geheel overlaat aan de leverancier. De cliënt zal hiertoe de noodzakelijke volmachten, informatie en medewerking aan de leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van de cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze vrijwaringsverplichting vervalt indien de beweerde inbreuk verband houdt met (i) materialen die door de cliënt aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld voor gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie, of (ii) wijzigingen die door de cliënt zijn aangebracht in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen, of door derden zijn aangebracht. 

Indien in rechte onherroepelijk wordt vastgesteld dat de door de leverancier ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, of indien naar het oordeel van de leverancier een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal de leverancier zo mogelijk maatregelen treffen om te zorgen dat de cliënt de geleverde items ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de cliënt. Als de leverancier naar eigen oordeel niet of niet anders dan op financieel onredelijk bezwarende wijze kan zorgen dat de cliënt de geleverde items ongestoord kan blijven gebruiken, zal de leverancier de geleverde items tegen creditering van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, terugnemen. De leverancier zal zijn keuze in dit verband niet maken zonder overleg met de cliënt. 

Elke verdere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is volledig uitgesloten, met inbegrip van aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van de leverancier voor inbreuken die worden veroorzaakt door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door de leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in combinatie met niet door de leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of (iii) op een andere manier dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

De cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling aan de leverancier van apparatuur, programmatuur, materiaal bestemd voor websites (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De cliënt zal de leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat dergelijke terbeschikkingstelling, gebruik, bewerking, installatie of incorporatie inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. Medewerking door cliënt; telecommunicatie

7.1 Cliënt zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van leverancier kenbaar maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan toegewezen toegang of identificatie codes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegang of identificatie codes wordt gemaakt. 

 1. Leveringstermijnen

8.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

 1. Beëindiging overeenkomst

9.1 Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk van de partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswegen.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Indien Leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

10.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.8 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

 1. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

 1. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) in Berlijn, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van de partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

12.3 Ten einde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

 

COMPUTERSERVICE

 

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van computerservice verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur. 

 1. Duur

13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 1. Uitvoering van de werkzaamheden

14.1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht. Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

14.2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd.

14.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

14.4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van leverancier, ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door leverancier. Leverancier kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

14.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

14.6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal leverancier tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.

 

 1. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

15.1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Leverancier zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal leverancier alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

15.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

15.4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen. 

 1. Garantie

16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier de voor de betreffende computerservice door cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

 

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

      17 Uitvoering

17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen, totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

17.5 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eens per kalendermaand vooraf verschuldigd. 

 1. Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake, indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

18.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.  

 1. Opleidingen, cursussen en trainingen

19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

 1. Detachering

20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als leverancier een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

20.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.

20.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) in geval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt.

20.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn gekomen. 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

 1. Ontwikkeling van programmatuur

21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

21.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen. 

 1. Aflevering, installatie en acceptatie

22.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij ontbreken van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is de cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd.

22.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

 1. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel 
 2. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
 3. indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 22.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt, totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet

22.8 Acceptatie van de programmatuur op een van de wijzen als bedoeld in artikel 22.3 heeft tot gevolg dat leverancier volledig gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 22.6 betreffende kleine gebreken en artikel 25 betreffende garantie.

22.9 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.  

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

 1. Gebruiksrecht

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.

23.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. 

 1. Aflevering, installatie en acceptatie

24.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

24.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 22.2 tot en met 22.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 25. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 22.8 onverminderd.

24.3 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. 

 1. Garantie

25.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen, indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt, van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt, indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 1. Onderhoud

26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij ontbreken van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan leverancier van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

26.6 Bij ontbreken van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd. 

 1. Programmatuur van toeleverancier

27.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is medegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze voorwaarden aan cliënt op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

WEBDESIGN / WEBDEVELOPMENT

De in dit hoofdstuk “Webdesign / Webdevelopment” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van webdesign / webdevelopment verleent, waaronder wordt verstaan het creëren, herscheppen, ontwikkelen en herontwikkelen van websites en webapplicaties. 

 1. Financieel

28.1 Leveranciers webdesign pakketten zijn inclusief ontwerp en ontwikkeling(zie pakket variaties). Indien van toepassing, gratis website hosting en ondersteuning voor de eerste 12 maanden(alleen voor Custom Made websites) (conform artikel 33.15) begint wanneer de website van cliënt “live” is. Een domeinnaam kan door leverancier geregistreerd worden of door de cliënt worden aangeleverd. Wanneer de cliënt al een domeinnaam bezit, kan de leverancier een gratis DNS-overdracht regelen. Leverancier zal ook email accounts opzetten voor de cliënt, indien nodig(zie pakket variaties).

28.2 Website Lease pakketten dienen de eerste 3 maanden betalingen voldaan te zijn door de cliënt voor aanvang. Vervolg betalingen dienen steeds voor de laatste dag van de betalingstermijn op de rekening van leverancier zijn bijgeschreven(zie 2). Eenmalige kosten (indien van toepassing) dienen 75% direct te worden voldaan resterende 25% voor de gemaakte website online wordt gezet.

28.3 Custom Made en overige webdesign pakketten dienen 50% vooruit betaald te worden door de cliënt voor aanvang. Bij goedkeuring webdesign moet 40% betaald worden en bij website gereed moeten alle resterende openstaande bedragen voldaan worden. Alle openstaande posten dienen voldaan te worden voordat de website “live” komt.

28.4 Alle openstaande posten van cliënt bij leverancier dienen te worden voldaan alvorens de leverancier login gegevens verstrekt aan de cliënt.

28.5 Leverancier behoudt het recht om de prijzen van de rekeningen of diensten op elk moment te wijzigen. Alle prijzen voor de periode van vooruitbetaling zijn gegarandeerd.

28.6 Wanneer cliënt in gebreke is qua betalingen dan kan dit resulteren in het opschorten van uw website en e-mail diensten.(zie 2)

28.7 U wordt automatisch weer aangesloten binnen 48 uur als u de openstaande facturen betaalt inclusief reactiveringskosten. LoginSecure brengt dan wel reactiveringskosten van € 50,- in rekening.

28.8 Bijkomende extra's zoals grafisch ontwerp, wijzigingen in de layout, extra Joomla plug-ins, extra functionaliteit, artikelen e.d. moeten volledig worden betaald door cliënt voor aanvang van de werkzaamheden.

 1. Annulering & Restituties

29.1 Alle deposito's ontvangen worden niet terugbetaald.

29.2 De annulering door de cliënt van enige dienst van de leverancier, ongeacht het stadium van ontwerp of productie van het project, dient schriftelijk te geschieden via e-mail. Eventuele resterende bedragen blijven verschuldigd, ongeacht de fase van ontwerp of productie van het project.

29.3 Niet voldoening van alle openstaande bedragen zal resulteren in de overdracht van de zaak aan een incassobureau met het oog op de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, inclusief bijkomende kosten.

29.4 Betalingen voor hosting- en ondersteuningspakketten voor de daaropvolgende 12 maanden zijn niet restitueerbaar.

29.5 De leverancier staat geen terugbetalingen toe voor onderbrekingen van servers, diensten of software.

 1.  Algemeen

30.1 Ondanks de inspanningen van de leverancier om elk project tijdig of voorafgaand aan de gestelde termijn af te ronden, kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in het ontwerp of de ontwikkeling van een website ontwerppakket.

30.2 Leverancier behoudt zich het recht om toegang van de cliënt op te schorten of te annuleren voor alle diensten geleverd door leverancier aan cliënt.

30.3 Individuele rekeningen zijn voor het bedoelde gebruik van alleen de rekeninghouder.

30.4 Leverancier staat niet toe dat een van de volgende inhoud worden opgeslagen op de servers van leverancier: (a) Illegaal materiaal, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermde werken, commerciële audio, video, of muziek bestanden, of enig materiaal van elk type in strijd met federale, staats- of lokale wet- of regelgeving overal in de wereld. (b) erotisch materiaal, met inbegrip van pornografie, erotische foto's, of op andere wijze onzedelijk of obscene inhoud van elk type. Wat "adult materiaal" is geheel ter beoordeling van leverancier, met inbegrip van illegale software, ROMS, emulatoren, freaking, hacking, het kraken van wachtwoorden, IP-spoofing, etc. materiaal of versleutelen van een van de bovenstaande. Dit geldt ook voor sites met links naar "how to" informatie over dergelijk materiaal.

30.5 Tenzij anders overeengekomen, zullen alle websites voorzien zijn van een discreet geplaatste "Powered by LoginSecure" of een vergelijkbare hyperlink naar de website van de leverancier.

30.6 Leverancier beheert niet de interactie tussen uw website en haar bezoekers.

30.7 Om veiligheidsredenen kan er geen DirectAdmin, Cpanel, PLESK en FTP toegang worden gegeven aan elke cliënt van leverancier.

30.8 Leverancier ontwikkelt alle websites op de laatste stabiele Joomla versie. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de installatie van toekomstige versies van Joomla. Alle verzoeken voor het installeren en updaten van Joomla versies worden in rekening gebracht met ons normale uurtarief.

30.9 Leverancier voorziet niet in “Top Level” beter bekend als “Super Users” administrator toegang tot enige Joomla website project.

 1. Website Design

31.1 Alle variaties in webdesign pakketten zijn te vinden op www.loginsecure.eu.

31.2 Websites geleverd door leverancier worden beheerd door de cliënt zelf en leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele kopieën, bewerken of bijwerken van inhoud van de cliënt zijn/haar website.

31.3 Na “goedkeuring” van een website design concept zullen alle extra wijzigingen na dat punt worden onderworpen aan extra ontwerp vergoedingen.

31.4 Met uitzondering van het Custom Made pakket zullen websites worden geleverd met de specificaties op www.loginsecure,eu weergegeven in het pakket prijs. Mits het wordt geleverd binnen 4 weken na bestelling van de cliënt of als de website klaar is (afhankelijk van welke eerder is).

31.5 Website afbeeldingen moeten worden verstrekt door de cliënt. Voor een kleine vergoeding, kunnen de beelden worden gekocht bij de beeld bibliotheek van leverancier. Als alternatief kunnen de beelden worden verkregen bij externe beeld bibliotheek websites of kunnen beelden namens de cliënt worden gezocht. Hiervoor wordt ons normale uurtarief in rekening gebracht en de kosten voor de afbeeldingen.

31.6 Een website zal alleen “live” gaan na volledige betaling is ontvangen c.q. het overeengekomen leasetarief vooruit is voldaan.

31.7 Wanneer de cliënt de diensten “logo design” en een van de website pakketten tegelijkertijd afneemt, dan zal leverancier eerst het logo-ontwerpen/ontwikkelen alvorens te starten met het ontwerpen/ontwikkelen van de website.

31.8 E-commerce websites zijn ontwikkeld en overhandigd met een standaard e-commerce configuratie en lay-out. Dit omvat product pagina, check-out pagina en basis verzend configuratie. Eventuele variaties of aanpassingen aan deze lay-outs zullen worden doorberekend aan de cliënt.

 1. Modulaire Structuur

32.1 Website modules vooraf of achteraf gekocht zullen worden geïnstalleerd op de cliënt zijn/haar website op een basisniveau. Leverancier zorgt ervoor dat de module functioneel is. Met uitzondering van modules waarbij het essentieel is dat de cliënt bepaalde gegevens invult waartoe de leverancier geen rechten heeft.

32.2 Verdere configuratie van modules naast het instellen van het basisniveau zullen worden doorberekend aan de cliënt.

32.3 Na de basisinstallatie en eventuele aanpassing van een module, zal een optionele maandelijkse ondersteuning vergoeding van toepassing zijn op het afgesproken tarief van leverancier, betaalbaar vanaf de dag toegang is geleverd door leverancier.

32.4 Als een cliënt ervoor kiest niet te betalen voor ondersteuning van een module dan zullen alle vragen, wijzigingen, updates, wijzigingen of vergelijkbaar, worden gezien als een betaalde dienst van leverancier en worden berekend in blokken van minimaal 30 minuten.

32.5 Het installeren van bijgewerkte versies van elke module is onderworpen aan een minimum van het normale uurtarief van leverancier plus eventuele extra tijd/kosten besteed aan her configuratie, maatwerk en testen.

 1. Hosting en ondersteuning.

33.1 Tenzij anders is overeengekomen, zullen websites worden gehost door leverancier.

33.2 Cliënten die alternatieve hosting willen gebruiken moeten bevestigen dat dergelijke hosting geschikt is voor de website gebouwd door leverancier. Leverancier is niet verantwoordelijk voor problemen, schade, gevolgschade, claims van derden, die hieruit voort kunnen vloeien.

33.3 Leverancier kan geen 100% garantie afgeven dat er geen hosting onderbrekingen of downtime zal zijn van de hosting provider. Leverancier zal trachten de cliënt op de hoogte te houden van alle geplande updates en onderhoud.

33.4 Wanneer leverancier niet de website host voor de cliënt dan zal de leverancier een pakket creëren (nadat alle vorderingen voldaan zijn) met alle bestanden noodzakelijk voor een upload op de alternatieve host. De installatie zal dan worden gedaan door de cliënt zelf of door de alternatieve hosting provider.

33.5 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de installatie van een website bij een alternatieve hosting provider.

33.6 Leverancier kan geen ondersteuning bieden voor een website die niet wordt gehost door de leverancier zelf.

33.7 Leverancier biedt 12 maanden gratis hosting en ondersteuning (conform artikel 33.15) aan bij aanschaffing van een website pakket(exclusief ondersteuning voor website modules).

33.8 Zie: “Modulaire Structuur” voor de algemene bepalingen met betrekking tot ondersteuning van website modules.

33.9 Hosting en ondersteuning begint op de dag dat de leverancier begint met de ontwikkeling van de website van de cliënt.

33.10 Alle betalingen voor hosting en ondersteuning zijn niet terug te vorderen.

33.11 Leverancier biedt ondersteuning tijdens kantooruren aan alle cliënten via www.loginsecure.eu. Alle vragen of opmerkingen moeten worden gedaan via het ticket systeem. De helpdesk biedt een uitgebreid scala aan handleidingen, video’s, tutorials en veelgestelde vragen om de cliënt te helpen met zijn/haar website. In de meeste gevallen kan het antwoord worden gevonden binnen de informatie van de helpdesk. De leverancier adviseert alle cliënten voorafgaand het indienen van een ticket deze informatie door te nemen. Tickets worden beantwoord tijdens normale kantooruren CET.

33.12 Betaling voor alle volgende 12 maanden hosting en support periodes zullen in de laatste maand van de voorgaande periode worden betaald aan leverancier. Leverancier zal vroegtijdig hiervoor de factuur afleveren bij de cliënt. Bij niet tijdige betaling geldt artikel 28.6.

33.13 De cliënt gaat ermee akkoord dat het niet de verantwoordelijk van de leverancier is om kennis of ondersteuning te bieden buiten de gedefinieerde dienst van de leveranciers zijn/haar website pakketten.

33.14 Telefonisch en e-mail ondersteuning wordt niet door de leverancier ondersteunt. Leverancier behoudt het recht hierop uitzonderingen te maken.

33.15 Alle vormen van ondersteuning zijn onderworpen aan ‘fair use’ tijd beperkingen van 1 uur per maand. Ondersteuning tijd omvat elke vorm van communicatie en ook tijd besteed aan onderzoek, ontwikkeling, installatie, maatwerk, testen en design. Extra ondersteuning tijd wordt bijgehouden en in rekening gebracht met ons huidige uurtarief.

33.16 Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden, ‘DirectAdmin’ of ‘CPanel’ of ‘PLESK’ of ‘FTP’ toegang wordt gegeven aan een cliënt dan kan leverancier alleen ‘basis’ (niet-technische) CMS ondersteuning bieden voor die website. Leverancier kan voor geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten, verlies of vernietiging van gegevens of vergelijkbaar als gevolg van ‘DirectAdmin’, ‘CPanel’, ‘PLESK’ of ‘FTP’ toegang. Een verzoek van de cliënt tot herstel van een website(indien mogelijk) door leverancier zal worden onderworpen aan een formele offerte.

33.a Hosting van een website ontwikkeld door derden

33.a1 LoginSecure zal de hostingdiensten verzorgen op een aparte Virtual Private Server (VPS) die exclusief toegankelijk is voor de opdrachtgever.

33.a2 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle extra werkzaamheden die nodig zijn aan de VPS. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot configuratiewijzigingen, software-updates en beveiligingsmaatregelen.

33.a3 Helpdeskverzoeken: Alle verzoeken van de opdrachtgever aan de helpdesk van LoginSecure zullen in rekening worden gebracht. De bestede tijd aan het afhandelen van deze verzoeken zal worden doorbelast tegen het op dat moment geldende uurloon aan de opdrachtgever.

33.a4 Facturering: De kosten voor extra werkzaamheden aan de VPS en de helpdeskverzoeken zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever volgens de op dat moment geldende tarieven.

 1. Domein Registratie

34.1 Leverancier kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam beschikbaar is.

34.2 Wanneer een webdesign pakket een gratis domeinnaam aanbiedt dan geldt dit alleen voor een domeinnaam die direct beschikbaar(vrij beschikbaar) is. Wanneer de domeinnaam bezet is kan de leverancier onderhandelingen starten met de huidige eigenaar van de domeinnaam na confirmatie van de cliënt. Kosten die hieruit voortkomen zijn te voldoen door de cliënt.

34.3 Domeinnamen zullen te allen tijde het eigendom zijn van de cliënt. Met uitzonderingen van specifieke acties. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt bij voorgenoemde acties. 

 1. Overdracht

35.1 Websites gemaakt door leverancier kunnen niet worden verhuisd naar servers van derde met uitzondering wanneer dit is overeengekomen. Een verhuizing wordt dan pas in gang gezet na betaling van alle uitstaande posten van de cliënt aan de leverancier. Zie punt 33.4. Wanneer u de installatie op een server van een derde partij wil laten uitvoeren door leverancier dan wordt hiervoor € 450,- in rekening gebracht.

35.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor storingen in de website of e-mail verkeer van de cliënt gedurende het overdrachtsproces.

35.3 Leverancier biedt geen ondersteuning voor websites die niet worden gehost door de leverancier zelf.

35.4 Leverancier kan niet uw huidige e-mail data verhuizen. De cliënt dient hiervoor zelf zorg te dragen. 

EXTENSIES

 1. Aanschaffen van Extensie(s)

36.1 Als u een extensie aanschaft, krijgt u gedurende één jaar volledige toegang tot de nieuwste versie van de extensie en updates en premium ondersteuning. Door een extensie te kopen, gaat u ermee akkoord dat:

Alle GPL-extensies van LoginSecure worden vrijgegeven als Open Source GNU GPL v2.0-licentieversies en als zodanig zijn er geen andere beperkingen of andere voorwaarden dan die vermeld in de GNU GPL v2.0-licentie.

Er is geen garantie of enige vorm van aansprakelijkheid aan de kant van LoginSecure.

LoginSecure behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kortingen of permanente prijswijzigingen aan te bieden.

36.2 Een jaar na de aankoop van een extensie kunt u de extensie nog altijd onbeperkt gebruiken. U kunt de nieuwste versie die u van onze website hebt gedownload, op elke website blijven installeren. Maar u kunt geen extensie-updates of premium ondersteuning meer krijgen, tenzij u uw abonnement verlengt.

36.3 Hoewel het aantal downloads niet beperkt is, kan een extensie aankoop bijv. het account dat de extensie heeft gekocht, niet worden gedeeld. Delen of andere methoden die meerdere, gelijktijdige downloads mogelijk maken (en daardoor de prestaties van deze website beïnvloeden) zijn ten strengste verboden en kunnen leiden tot beëindiging van de ondersteuning en updates die bij uw aankoop zijn geleverd.

 1. Verlengingsgarantie

37.1 LoginSecure producten worden geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval is de rechtspersoon van LoginSecure aansprakelijk voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van LoginSecure producten.

37.2 We kunnen niet garanderen dat onze producten of diensten zullen werken met alle externe Joomla! Extensies omdat er momenteel geen certificeringsproces is voor dergelijke extensies. Alle producten zijn ontworpen voor de nieuwste versie van Joomla! 3, 4, 5 (tenzij anders vermeld), maar we kunnen geen garantie geven dat de producten zullen werken met toekomstige versies van Joomla !.

37.3 Hoewel we geen controle hebben over alle sites of klanten die een extensie kopen, ondersteunen of staan we het gebruik van onze producten of services op sites voor volwassenen of gokken of sites met illegale inhoud niet toe.

     38 Extensie ondersteuning

38.1 Klanten die een extensie hebben gekocht, kunnen gedurende een jaar na de aankoop toegang krijgen tot en ondersteuning aanvragen op het LoginSecure ondersteuningsforum voor de gekochte extensie (s). Een jaar na de aankoop van de extensie vervalt het recht om ondersteuning op het forum te vragen. Gebruikers die onze gratis extensies of gratis versies van onze extensies downloaden en gebruiken, hebben geen recht op ondersteuning door LoginSecure. Toegang tot het forum kan worden gekocht door hun huidige abonnement te verlengen. Verdere ondersteuning aan gebruikers van de gratis versies wordt op vrijwillige basis gegeven.

38.2 LoginSecure behoudt zich het recht voor om ondersteuning te beperken of te annuleren in de volgende situaties:

 • onredelijk gedrag van de klant; zoals grof taalgebruik, racisme enz
 • aanhoudende / herhalende (server) problemen die niet (of niet zouden kunnen) worden opgelost door LoginSecure
 • de klant is niet behulpzaam bij het verstrekken van aanvullende details over de aan de orde gestelde kwesties

 

 1. Beëindiging

39.1 We hebben het recht om uw toegang tot een of al onze producten en diensten op elk moment te beëindigen, zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, schending van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen ook op elk moment, naar eigen goeddunken, de producten, website of diensten of een deel daarvan stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot de producten, website of diensten.

 1. Copyright en eigendom

40.1 De klant mag geen intellectueel of exclusief eigendom claimen van enige LoginSecure producten, gewijzigd of ongewijzigd. Alle producten zijn en blijven eigendom van LoginSecure, behalve waar het eigendom duidelijk bij andere partijen ligt (zoals voor bibliotheken van derden). LoginSecure respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan hierover contact met ons op.

 1. Softwarelicentie: GNU / GPL V2

41.1 LoginSecure extensies zijn gelicentieerd onder de voorwaarden van de GNU General Public License v2.0 (lees de volledige details hier http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html). U bent geautoriseerd om alle noodzakelijke wijzigingen aan de producten aan te brengen om aan uw doeleinden te voldoen. Herdistributie van de originele of een gewijzigde versie moet altijd gebeuren in overeenstemming met de GNU GPL-licentie. In dit geval mag u ook de copyrightinformatie in de koptekst van het XML-descriptorbestand of het PHP-bestand niet wijzigen of verwijderen. Neem contact met ons op als u vereisten heeft die niet onder deze voorwaarden vallen.

 1. Aanvullende voorwaarden volgens sectie 2 van GNU / GPL V2

42.1 Deze aanvullende voorwaarden verwijzen naar LoginSecure en zijn software / applicaties / Programma's / Extensies (hierna Extensies genoemd) en eventuele updates van Extensies.

42.2 "LoginSecure" en alle extensie namen (niet generiek) zijn handelsmerken van LoginSecure. Het in licentie geven van de extensies onder de GPL houdt geen handelsmerk licentie in. Daarom blijven alle rechten, titels en belangen in onze handelsmerken volledig bij LoginSecure.

42.3 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, worden er geen handelsmerk rechten verleend aan handelsmerken van LoginSecure. Licentienemers krijgen een beperkt, niet-exclusief recht om het LoginSecure-logo te gebruiken in verband met ongewijzigde kopieën van de extensies.

42.4 Als de licentiehouder gewijzigde exemplaren van de extensies distribueert, moet hij:

Vervang / verwijder alle termen, afbeeldingen en bestanden die de term "LoginSecure", een van de extensie namen en LoginSecure-logo's bevatten.

Verwijder elke code die een verbinding veroorzaakt met of een belasting van servers die worden beheerd door LoginSecure

De term "LoginSecure" en alle extensie namen moeten worden verwijderd uit alle visuele uitgangen (front-end en back-end).

De copyrightvermeldingen in de broncodebestanden mogen niet worden verwijderd en moeten volledig intact worden gelaten.

42.5 Daarnaast moeten licentienemers die de extensies wijzigen, de gewijzigde extensies een nieuwe naam geven die niet verwarrend veel lijkt op de oorspronkelijke naam en deze niet mogen verspreiden onder de naam "LoginSecure".

De naam "LoginSecure" of een van de extensie namen mag niet worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de oorspronkelijke naam te onderschrijven of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LoginSecure.

42.6 Als een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar wordt geacht, ontslaat u dit niet van de voorwaarden van deze licentie. Als de licentienemer niet kan distribueren om tegelijkertijd te voldoen aan zijn verplichtingen onder deze licentie en andere relevante verplichtingen, mag hij de extensies bijgevolg helemaal niet distribueren. 

 1. Handelsmerken en Auteursrechten

43.1 Het ontwerp van uw website valt onder het auteursrecht en is door leverancier beschikbaar gesteld voor gebruik door de cliënt. De cliënt heeft geen recht om het design van deze website te verkopen, te reproduceren en te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

43.2 De klant garandeert dat hij het recht heeft om eventueel van toepassing zijnde handelsmerken te gebruiken op hun website.

 

Voor meer informatie:

LOGINSECURE

WWW.LOGINSECURE.EU